Prelegenci.
Angelika Talaga
neuropedagog, zajmuje się rozwojem osobistym i intelektualnym dzieci oraz edukacją rodziców. Głównymi obszarami zainteresowań są neurodydaktyka i alternatywne systemy edukacji. Współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, WSG w Bydgoszczy, uczelnią ASBiRO. Występowała w Dzień Dobry TVN, programie Uwaga! Po uwadze, radiu Afera, na konferencji TEDx Bydgoszcz oraz TEDx KoninED.
Dr Małgorzata Chojak
mama trzech wspaniałych synów, będących niekończącą się inspiracją do badań naukowych; pracownik naukowy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, neuropedagog, uczestnik wielu szkoleń z zakresu neuropsychologii oraz metod obrazowania mózgu, autorka licznych publikacji, dotyczących neuronalnych uwarunkowań efektywnej edukacji oraz wpływu mediów na rozwój dzieci, twórca koncepcji diagnozy neuropedagogicznej; współpracuje m.in. z Uniwersytetem Warszawskim oraz Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach.
Urszula Kornas-Krzyżykowska
nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem zawodowym, matematyk, edukator, tutor, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, fascynatka neurodydaktyki. Od kilkunastu lat pracuje jako nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej, koordynator programu Zdolni z Pomorza oraz inicjatywy 2015 Rok Matematyki na Pomorzu. Współpracuje ze szkołami wyższymi, prowadząc zajęcia z matematyki, metodyki przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, pomiaru dydaktycznego.
Robert Bielecki
nauczyciel i wykładowca, autor wielu artykułów z zakresu neurodydaktyki, pedagogiki i edukacji zdrowia. Wybrane publikacje: Od imperatywu neurobiologicznego do neurodydaktyki – teoria i praktyka dydaktyczna w świetle wskazań neurodydaktyki na przykładzie badań własnych; Neurodydaktyka. Szansa czy złudzenie?; Imperatyw neurobiologiczny z perspektywy dydaktyki; Od teorii do praktyki – wskazania neurodydaktyki. O potrzebie uwzględniania naturalnych mechanizmów pracy mózgu przez współczesnych nauczycieli. Prelegent m.in. Augustowskich Spotkań Naukowych organizowanych przez Zakład Dydaktyki Ogólnej Uniwersytetu w Białymstoku i Ogólnopolskich Sympozjów Naukowych Neurodydaktyki w Katowicach (Uniwersytet Śląski). Członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Naukowego Neurodydaktyki. Propaguje włączanie najnowszych osiągnięć neuronauki w projektowanie procesu nauczania.
Bożena Będzińska-Wosik
nauczycielka, edukatorka, moderatorka WDN. Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi, pierwszej w Polsce publicznej budzącej się szkoły. Współinicjatorka ruchu „Budząca się szkoła”, który ma na celu inspirowanie szkół do wdrażania oddolnych zmian na rzecz kultury uczenia się. Autorka, współautorka i koordynatorka wielu projektów edukacyjnych o zasięgu szkolnym, lokalnym i ogólnopolskim.
Arnika Bytner-Siwek
z wykształcenia pedagog specjalny, terapeutka neurorozwojowa, słuchowa, poznawcza, doradca rodzinny, szkoleniowiec i trenerka Familylab. Jako wieloletni pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznej, inspirowała szkoły do zmian. Współautorka innowacyjnego programu wspierania inteligencji emocjonalnej u dzieci, który jest realizowany m.in. w szkole Cogito. Entuzjastka nowatorskich nurtów w edukacji, stawiających w centrum przede wszystkim jakość relacji między ludźmi, którzy ją tworzą, z jednakowym szacunkiem traktując dziecko i dorosłego. Edukacji bazującej na potencjale i podążającej za dzieckiem. Edukacji nowoczesnej, wykorzystującej najnowsze doniesienia neuronauk, rozwijającej kompetencje przyszłości i świadome uczenie się. Obecnie dyrektor merytoryczny szkoły Cogito.
Anita Plumińska-Mieloch
nauczyciel histrorii, dyrektor zespołu szkół w Luboniu, autor i współautor podręczników, zeszytów ćwiczeń i innych materiałów dydaktycznych. Wprowadziła innowacje z zakresu kreowania przestrzeni edukacyjnej, wykorzystania neurodydaktyki w nauczaniu, rozwijania talentów uczniów, opiekun ponad stu laureatów konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich.