Regulamin konkursu

organizowanego podczas III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NEURODYDAKTYCZNEJ

Szkoła przyjazna mózgowi
– jak wydobywać i wzmacniać naturalny potencjał intelektualny każdego ucznia?
29.03.2022 r.


Organizatorem konkursów (zwanego dalej „Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037307, NIP: 781-15-51-223, będący jednocześnie organizatorem III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NEURODYDAKTYCZNEJ, zwany dalej „Organizatorem”.

 

 1. Konkurs odbędzie się 29.03.2022
 2. Konkurs skierowany jest do uczestników III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NEURODYDAKTYCZNEJ w wersji online.
 3. Zadania konkursowe:
  Odpowiedź na pytanie: Jakie trzy metody na skuteczne powtórki materiału proponujesz swoim uczniom?"
 4. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 5. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 6. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie konferencjaneurodydaktyczna.pl
  Na wniosek Uczestnika Konkursu regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres.
 7. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
  Odpowiedź na pytanie konkursowe określone w pkt 3 należy przesłać na adres email: konkursy@forum-media.pl
 8. Spośród Uczestników, którzy spełnią wszystkie warunki regulaminowe, Jury wyłoni zwycięzców Konkursu.
 9. Jury dokona wyboru 3 zwycięzców nagrody głównej
 10. O wygranej zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo.
 11. Nagrodami w Konkursie będą gry Halma ufundowane przez:
  SIROWA POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-931 Warszawa, ul. Poselska 11, Polska zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119845
 12.  Nagrody rzeczowe nie podlegają możliwości wymiany na równowartość pieniężną.
 13. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.