Regulamin konkursu

organizowanego we współpracy z partnerem merytorycznym ZdrowieTA!

podczas III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NEURODYDAKTYCZNEJ

Szkoła przyjazna mózgowi
– jak wydobywać i wzmacniać naturalny potencjał intelektualny każdego ucznia?
29.03.2022 r.


Organizatorem konkursów (zwanego dalej „Konkursem”) jest FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, 60-595 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000037307, NIP: 781-15-51-223, będący jednocześnie organizatorem III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NEURODYDAKTYCZNEJ, zwany dalej „Organizatorem”.

 

 1. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.
 2. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie konferencjaneurodydaktyczna.pl. Na wniosek Uczestnika Konkursu regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres.
 3. Konkurs odbywa się w dniu 29.03.2022 r.
 4. Konkurs skierowany jest wyłącznie do uczestników III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NEURODYDAKTYCZNEJ w wersji online.
 5. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Jaka tematyka zachęci Cię do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji Konferencji Neurodydaktycznej?" i przesłaniu jej na adres e-mail: konkursy@forum-media.pl, co stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie.
 6. Spośród wszystkich przesłanych odpowiedzi Jury konkursowe dokona wyboru 1 najciekawszej odpowiedzi, a Uczestnik będący jej autorem otrzyma nagrodę.
 7. Uczestnik – zwycięzca, by otrzymać nagrodę, musi spełnić wszystkie warunki regulaminowe.
 8. Uczestnik – zwycięzca o wygranej nagrodzie zostanie poinformowany mailowo.
 9. Nagrodą w Konkursie jest książka Marzeny Żurek Żywieniowe przygody Tobiego, kotka psotliwego, ufundowana przez Autorkę.
 10. Nagroda nie podlega wymianie na równowartość pieniężną.
 11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.
 12. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzcy oraz wręczeniem nagrody.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.