PROGRAM KONFERENCJI
CZĘŚĆ WYKŁADOWA
  09:00 Rozpoczęcie Konferencji
 
WYKŁAD 1  
Mózg ucznia jako narzędzie pracy nauczyciela – najnowsze osiągnięcia neuronauki w przełożeniu na praktyczną organizację efektywnego procesu nauczania i uczenia się
Poznasz poparte naukowo strategie i techniki optymalizujące procesy uczenia się oraz wspierające rozwój i pracę mózgu współczesnych uczniów. Zyskasz wiele narzędzi, które Tobie pomogą zaangażować dzieci w proces dydaktyczny na lekcji, a uczniom przydadzą się do efektywnego i trwałego przyswajania wiedzy.
 • Co aktualnie wiadomo na temat funkcjonowania poszczególnych obszarów mózgu i procesów poznawczych? Błyskawiczna, aktywna weryfikacja neurofaktów i neuromitów zgodnie z najnowszym stanem badań
 • Mózg ucznia w procesie nieustannej zmiany – jak wykorzystać neuroplastyczność w nauczaniu z uwzględnieniem specyficznych czynników oddziałujących na współczesne pokolenie dzieci
 • Jak mózg „magazynuje” informacje? Jak pomóc uczniom tworzyć skojarzenia i wspomnienia? – praktyczne wykorzystanie wiedzy o strategiach zapamiętywania więcej i na dłużej
 • Od zagadki do działania – w jaki sposób zaangażować uwagę, emocje, motywację i wyobraźnię uczniów, by jak najwięcej nauczyły się podczas lekcji?
 • Jak w praktyce realizować konieczność uwzględniania indywidualnych możliwości dzieci w procesie uczenia się podczas lekcji z całą klasą– przykłady strategii, technik i mechanizmów uczenia się wykorzystujących znajomość pracy mózgu
 • Jak nauczyć uczniów robić notatki, z których łatwo się uczyć, oraz czytać tak, by więcej zrozumieć i zapamiętać z przeczytanego tekstu – praktyczne przykłady i rozwiązania
 • Przełamywanie nawyków, odwrót od rutyny i drobne wyzwania – proste wskazówki i techniki wspierające codzienny trening mózgu i stymulujące jego rozwój, do stosowania przez uczniów w szkole i w domu
 

WYKŁAD 2  
Jak sposób oceniania i poprawiania błędów wpływa na motywację do nauki?
Dowiesz się, jak przejść od kultury błędu do kultury wspierania rozwoju, jak podchodzić do błędów, żeby nie niszczyć motywacji wewnętrznej uczniów, i jak w praktyce stosować metodę zielonego długopisu. Przekonasz się, że lepsze rezultaty osiągniesz, kierując uwagę na to, co uczniowie już opanowali i co im dobrze wychodzi, a nie na to, czego (jeszcze) nie umieją. 
 • Które z metod motywowania stosowanych w szkole rzeczywiście działają, a które czynniki wpływają na uczniów demotywująco i dlaczego? Jakich rozwiązań i błędów unikać?
 • Jaki realny wpływ na kształtowanie motywacji wewnętrznej ucznia ma nauczyciel? Jakie osobiste zasoby może wykorzystywać, by inspirować swoich uczniów do rozwoju?
 • W jaki sposób formułować komunikaty oceniające i informacje zwrotne, by pozytywnie wzmacniać uczniów i nie obniżać ich samooceny?
 • Jak zachęcić uczniów do refleksji na temat pracy własnej i tak motywować do poprawiania błędów, by rozwijać w nich poczucie sprawczości i skuteczności oraz wytrwałość?
 

WYKŁAD 3  
Potrzeby mózgu w procesie uczenia się – jak stworzyć najlepsze warunki do nauki i przekonać uczniów do dobrych nawyków?
Dowiesz się, jak z wykorzystaniem zdobyczy neuronauki stworzyć w szkole warunki, w których każdy uczeń maksymalnie wykorzysta swój potencjał intelektualny. Podpowiemy Ci, jakie konkretnie rozwiązania, do zastosowania zarówno na lekcjach, jak i w domu, skutecznie poprawią pracę mózgu i zwiększą efektywność nauczania i uczenia się.
 • Poczucie bezpieczeństwa jako konieczny warunek, by mózg wykorzystywał maksimum swojego potencjału – jak nauczyć dzieci reagować na stres, by minimalizować jego negatywne oddziaływanie na procesy uczenia się? – propozycje technik i treningów
 • Jak pomóc uczniom skoncentrować się na nauce i rozpoznać, co im przeszkadza w osiągnięciu odpowiedniego poziomu pobudzenia, by w pełni wykorzystywali swoje możliwości intelektualne? – nauka samoregulacji uczniów w praktyce szkolnej
 • Mózg lubi ruch i zaangażowanie wszystkich zmysłów, czyli jakie aktywności proponować uczniom, by wpływać na pracę konkretnych obszarów mózgu i zwiększyć skuteczność uczenia się – praktyczne przykłady
 • Natura na lekcjach, lekcje na łonie natury – jak przekonać uczniów do częstszego kontaktu z przyrodą, by doświadczyli jej dobroczynnego wpływu na przemodelowanie pracy mózgu?
 • Jak pomóc uczniom rozpoznać, jakim są chronotypem, i dopasować do tego odpowiedni tryb snu i plan dnia, by zwiększyć efektywność uczenia się?
 • Praca mózgu na najwyższych obrotach i dobry nastrój dzięki odpowiedniej diecie, czyli z pomocą jakich argumentów zachęcić uczniów do zdrowego odżywiania się? – przykładowe jadłospisy przyjazne mózgowi i dobrym bakteriom
 

WYKŁAD 4  
Neurobiologiczny klucz do porozumienia– skuteczne sposoby komunikacji i budowania dobrych relacji z uczniem
Przekonasz się, że porozumienie i dobre relacje ze współczesnymi uczniami są możliwe dzięki zrozumieniu możliwości rozwojowych ich mózgów i wynikających z tego odmienności. Wyposażysz się w konkretne strategie komunikacyjne, które umożliwią Ci nawiązanie autentycznego międzypokoleniowego porozumienia z uczniami.
 • W jaki sposób różnice rozwojowe mózgu i wynikające z tego odmienne możliwości percepcyjne, komunikacyjne i emocjonalne dzieci wpływają na szanse porozumienia się z dorosłymi?
 • Jak właściwie interpretować intencje oraz komunikaty werbalne i niewerbalne w dialogu z uczniem, by budować więzi i wzajemnie się rozumieć?
 • Jak zapanować nad emocjami swoimi i ucznia w „gorących” sytuacjach, by mimo różnic w przekonaniach dojść do porozumienia?
 • Jakie strategie komunikacyjne wykorzystywać do budowania korzystnych dla obu stron relacji z uczniem – przykłady komunikatów bez oceniania, pouczania czy krytykowania
 • Jak mimo oczywistych różnic i barier komunikacyjnych zbudować międzypokoleniowy most porozumienia, a z różnorodności uczynić wartość, a nie przeszkodę w codziennym kontakcie?
  16:00 Zakończenie Konferencji
KREATYWNE WARSZTATY POKONGRESOWE
WARSZTAT
 29. marca 2022
 16.30 – 18.30
Super, że udało nam się to zrobić!
Design Thinking dla edukatorów – metoda o ludzkiej twarzy i emocjach – specjalistyczne warsztaty kreatywności i innowacyjności
Poznaj Design Thinking i naucz się wykorzystywać tę nowoczesną i coraz bardziej popularną metodę tworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów, także w obszarze edukacji. Potęga myślenia projektowego pomoże Ci w realizacji pozornie nieosiągalnych celów. Na warsztatach z Moniką Just dowiesz się, jak tworzyć nowe produkty, w tym: programy, tok zajęć i lekcji, projekty, inicjatywy i przedsięwzięcia, codzienne spotkania z dziećmi i młodzieżą skoncentrowane na realizacji podstawy programowej, przede wszystkim jednak – jak rozwijać kompetencje miękkie, jak: empatię, współpracę, współdziałanie, zarządzanie czasem, komunikację, kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów.
 • Poznaj Design Thinking – jak wykorzystać metodę myślenia projektowego jako strategię, która skupia się na działaniach: na próbie lepszego zrozumienia potrzeb, odczuć, przemyśleń i doświadczeń ucznia.
 • Sposoby myślenia i działania w podejściu Design Thinking – naucz się postępowania według kolejnych etapów procesu
 • W jaki sposób nauczyciel zostaje moderatorem procesu Design Thinking?
 • Z jakich narzędzi projektowych może korzystać nauczyciel – prezentacja.
 • Jakie techniki twórczego myślenia ułatwiają generowanie pomysłów – bank sprawdzonych pomysłów.
 • Przykłady i inspiracje wykorzystania myślenia projektowego w edukacji.
POKONGRESOWE WARSZTATY Z PRAKTYKĄ
WARSZTAT
 29. marca 2022
Jak praktyka uważności wpływa na rozwój mózgu ucznia? – ćwiczenia dla nauczycieli z wykorzystania Mindfulness w pracy edukacyjnej
W jaki sposób praktyka uważności wpływa na mózgi dzieci? Czego wymaga jej wdrażanie w szkole? Jakie korzyści zyskają dzięki Mindfulness nauczyciele i uczniowie? Na pokongresowych warsztatach z elementami praktyki nie tylko poznasz ogólne założenia Mindfulness i odpowiedzi na powyższe pytania, ale przede wszystkim przećwiczysz tę metodę. Pokażemy Ci też próbkę zajęć zarówno w podejściu do młodszych, jak i starszych dzieci. I dalej będziemy praktykować – tym razem wyobrażając sobie, że znów mamy naście lat.
 • Czym jest Mindfulness dla rozwoju mózgu, czego doświadczamy w trakcie praktyki uważności i co dzięki jej ćwiczeniu zyskują uczeń i nauczyciel?
 • Jak w praktyce szkolnej powinno przebiegać nauczanie Mindfulness dzieci i młodzieży?
 • W jaki sposób – krok po kroku – włączyć trening uważności do programu szkolnego?
 • Elementy składowe udanego programu nauczania Mindfulness i jak skutecznie go wdrażać w pracy edukacyjnej?
 • Praktyczne ćwiczenia, podczas których przekonasz się, czy bycie instruktorem Mindfulness to rola dla Ciebie